Đáp Án Đề Thi Minh Họa Môn Anh 2017

Mới trên đây Bộ thiết yếu thức công bố đề thi minh họa THPT tổ quốc 2017 nhằm giúp thí sinh thử sức và để chắc chắn thêm về tác dụng của mình. Trên cửa hàng đề minh hoạ của bộ giáo dục, hoc24.vnxin gửi đến các bạnĐáp án đề thi THPT nước nhà 2017 minh họa tất cả các môn. Rõ ràng như sau:


*

Đáp án đề minh hoạthi THPT nước nhà 2017 môn Toán

Xem cụ thể đề thi minh họa 2017 môn Toán: Tại đây

1 D
2 C3B4D5A6A7C8B9D
10C11A12B13B14A15C16B17D18A
19C20D21A22A23A24C25C26C27A
28D29D30A31B32B33C34C35A36D
37D38B39D40C41A42B43D44A45C
46C47A48D49B50B

Đáp ánđềminh hoạthi THPT tổ quốc 2017 môn vật dụng lý

Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Hóa học:Tại đây

1 D2A3A4A5A6B7D8C9D
10B11D12D13D14B15C16A17C18A
19A20D21B22C23A24D25C26B27A
28A29A30D31A32B33D34A35C36C
37A38A39A40A

Đáp ánđềminh hoạthi THPT đất nước 2017 môn Hóa học:

Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Hóa học:Tại đây


1 D2C3A4B5A6C7A8D9D
10B11C12C13B14B15A16D17C18A
19B20C21B22A23D24D25C26B27D
28A29A30B31C32B33D34A35A36D
37C38D39D40A

Đáp ánđềminh hoạthi THPT nước nhà 2017môn Sinh học:

Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Sinh học:Tại đây

1 B2B3B4A5C6D7B8B9A
10C11C12C13B14D15A16B17C18A
19A20C21C22A23B24A25A26C27A
28B29C30B31A32A33C34B35B36A
37B38A39B40C

Đáp án đề minh hoạthi THPT tổ quốc 2017 tiếng anh:

Xem cụ thể đề thi minh họa 2017 môn giờ Anh: trên đây

1 B2A3B4C5B6C7D8C9A
10C11D12D13A14A15A16D17D18B
19A20C21B22D23C24A25B26B27D
28C29C30A31A32A33C34C35B36C
37C38D39B40D41B42B43A44D45A
46C47C48B49C50D

Đáp án đềminh hoạthi THPT quốc gia 2107 môn kế hoạch sử

Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn định kỳ sử: Tại đây

1 B2 C3A4B5A6D7B8B9A
10B11B12C13A14D15A16D17B18A
19A20C21D22B23A24A25A26C27A
28C29C30C31A32D33B34B35A36A
37B38B39A40C

Đáp án đềminh hoạthi THPT nước nhà 2017 môn Địa lý

Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Địa lý: Tại đây

1 B2 A3B4A5C6B7D8C9B
10A11B12A13D14C15B16A17B18C
19D20C21B22D23A24C25B26A27D
28C29A30D31B32C33A34C35B36D
37B38D39A40B

Đáp án đềminh hoạthi THPT non sông 2017 môn giáo dục công dân

Xem cụ thể đề thi minh họa 2017 môn giáo dục và đào tạo công dân:Tại đây

1 A2 B3C4B5A6A7D8A9C
10B11B12B13A14B15A16A17A18C
19B20B21B22D23C24D25B26D27B
28A29D30B31B32C33A34D35A36D
37B38C39D40C

Hãy thử sức với đề thi minh họa thpt QG 2017